הזנת מילים חסרות בפסקה

הזנת מילים חסרות בפסקה

שאלה מסוג "הזנת מילים חסרות בפסקה" מאפשרת לשבץ מילה חסרה או מספר מילים חסרות לתוך משפט/ים כחלק מפסקה, על ידי בחירת המילה המתאימה מתוך תפריט גלילה/בחירה. שאלות אלה מתאימות לבדיקת ידע מסוים בנושא כלשהו וזיהוי עריכה לשונית נכונה.

Print Friendly, PDF & Email