הוספת שאלות מספריות לבוחן

הוספת שאלות מספריות לבוחן

שאלה "מספרית" היא שאלה שמחייבת את התלמיד להזין ערך מספרי בתשובה.

נועדה לאפשר למרצה להשתמש בשאלה עם הזנת ערך מספרי כתשובה שכוללת אפשרות "טווח שגיאה". למשל, אם התשובה הנכונה היא 30 עם טווח שגיאה מאופשר 5 אז כל התשובות בין 25 ל-35 תתקבלנה כנכונות .

Print Friendly, PDF & Email