Google Analytics
נתוני צפייה בדף התמיכה בסטודנטים

נתוני צפייה בדף שער למידה הוראה מתוקשבת
על פי Google Analytics

מספר ביקורים כללי

מספר ביקורים כללי :


*Session - פרק זמן שהמשתמש עוסק באופן פעיל באתר בפעילות מכל סוג שהוא (צפיות מסך, אירועים, מסחר אלקטרוני וכו') .
*Pageviews - מספר הכולל של דפים שנצפו באתר. ערך זה סופר הצגות חוזרות של דף יחיד.
*Bounces - מייצג את כמות הקפיצות (כלומר, ביקורים שבהם הגולש נכנס לאתר ומיד יצא ממנו, למשל ע"י שימוש בקישור הנמצא באתר).
חלוקה על פי סוג דפדפן

חלוקה על פי סוג הדפדפן :


*Session - פרק זמן שהמשתמש עוסק באופן פעיל באתר בפעילות מכל סוג שהוא (צפיות מסך, אירועים, מסחר אלקטרוני וכו') .
חלוקה על פי מערכת הפעלה

חלוקה על פי מערכת ההפעלה :


*Session - פרק זמן שהמשתמש עוסק באופן פעיל באתר בפעילות מכל סוג שהוא (צפיות מסך, אירועים, מסחר אלקטרוני וכו') .


הערות :
* הנתונים לחודש הנוכחי מתעדכנים בהתאם לתאריך בחודש .
** הנתונים נמדדים החל מ 24/11/2013.